A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja
VIII. évfolyam
2011/1-2.

Nemzetközi jogi különszám II.

A teljes lapszám egyben a bal oldali címlapképről letölthető.


Lattmann Tamás - Szalai Anikó:
Szerkesztői előszó és levél az Olvasóhoz

  Kajtár Gábor:
  A terrorizmus elleni önvédelem a XXI. században

   A nemzetközi terrorizmussal szembeni önvédelem 2001 szeptembere után felmerült új doktrínája következtében az önvédelem jogához kapcsolódó minden garanciális szabály radikálisan kitágulna, vagy akár teljesen értelmét vesztené. A jogi korlátok kiterjesztése, az önvédelmi jog egyes komponenseinek tág értelmezése külön-külön is a tágan értelmezendő főszabály – szűk kivétel rendszerének lényegét kezdik ki, de kummulatíve alkalmazva e tágításokat nemcsak az önvédelem jogának, de a 2. cikk (4) bekezdésébe foglalt erőszaktilalomnak is a végét jelenti.

  Kiss Amarilla:
  A nemzetközi békéhez és biztonsághoz kapcsolódó határozatok végrehajtása Magyarországon

   A nemzetközi békéhez és biztonsághoz kapcsolódó határozatok magyarországi végrehajtása a nemzetközi jog és a belső jog viszonyát speciális szemszögből vizsgáló téma. A tanulmány célja, górcső alá venni a Biztonsági Tanács határozatait, azok jogi természetét illetve jogforrási jellegét valamint, hogy miképpen kerülnek kapcsolatba a magyar joggal, mindezen keresztül pedig nyomatékosítani az ellentmondásokat valamint az egységes gyakorlat iránti igényt.

  Lattmann Tamás:
  A nemzetközi büntetőbírói fórumokkal való együttműködés lehetősége vagy lehetetlensége a magyar jogi előírások alapján – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra

   A tanulmány azt vizsgálja, hogy a hatályos magyar jogszabályi rendszer mennyiben teszi lehetővé, hogy a Magyar Köztársaság konkrét esetekben együttműködjön a különböző nemzetközi büntetőbírói fórumokkal, különös tekintettel a jövőben várhatóan vezető szerepet betöltő Nemzetközi Büntetőbírósággal. Az elégtelenségek és a hiányosságok elemzése után javaslatokat fogalmaz meg mind a folyamatban lévő alkotmányozás, mind pedig a jövőbeli jogalkotás számára.

  Kirs Eszter:
  A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás nemzeti jogrendre gyakorolt hatásának korlátai – Esettanulmány az ICTY és Bosznia-Hercegovina igazságszolgáltatási rendszerének kapcsolatáról

   A tanulmány a nemzetközi büntetőbíráskodás nemzeti jogrendre gyakorolt hatásait vizsgálja az ENSZ ex-jugoszláv büntető törvényszékének (ICTY) példáján keresztül, Bosznia-Hercegovina igazságszolgáltatási rendszerére fókuszálva. Bosznia-Hercegovina példája rendkívül izgalmas e tekintetben, hiszen rávilágít az alapvető kihívásokra, melyekkel egy felkészületlen, a nemzetközi büntetőjogi elvárásoknak való megfeleléshez szükséges anyagi és eljárási jogi szabályok híján lévő jogrendszernek kell szembenéznie, amikor tényleges joggyakorlásra kényszerül.

  Ganczer Mónika:
  A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi és belső jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig

   A magyar állampolgársági törvény módosításának célja az állampolgárság megadása azon személyek számára, akik - vagy akik felmenői - a történelmi események során elveszítették magyar állampolgárságukat. A történelmi előzmények mellett, a tanulmány vizsgálja a szomszédos államok kettős állampolgársági gyakorlatát, különös figyelmet fordítva a Szlovák Köztársaságra. A szerző kitér a határon túliak magyar politikai közösséghez tartozásának és állampolgárságuk effektivitásának értelmezésére, valamint a korábbi állampolgárságuk esetleges elvesztése kapcsán a de facto hontalanság problémájára.

  Csapó Zsuzsanna:
  A kisebbségek parlamenti képviseletének kérdése az "Új Alkotmány" küszöbén

   A tanulmány áttekintést kíván adni arról, hogy a 2010. májusi alkotmánymódosítást követően milyen elvek, elképzelések mentén körvonalazódhat a kisebbségek országgyűlési képviseletének biztosítása Magyarországon. Miként orvosolható az a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, amelynek kiküszöbölésével a mindenkori hazai törvényhozás immár két évtizede adós a magyarországi kisebbségek irányában.

  Kecskés Gábor:
  A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában

   A tanulmány a nemzetközi jogi felelősség és a nemzetközi környezetvédelmi jog kapcsolódó kérdéseit elemzi, három releváns nemzetközi bírói fórum gyakorlatával összhangban. A tanulmány kísérletet tesz annak bizonyítására, hogy egyes, általánosan kötelező nemzetközi jogi normák hiányában a bírósági esetjogban megnyilvánuló absztrakt elvek, kvázi-precedensek hívhatók segítségül a környezeti kárfelelősséget érintő ügyek bírói úton történő eldöntésében.

  Pánovics Attila:
  Környezetvédelem az új Alkotmányban

   A környezetvédelmi szabályozás az elmúlt néhány évtizedben rendkívül látványos fejlődésen ment keresztül, ennek ellenére a környezet romlását nem sikerült megállítani. Jogállami keretek között a hatékony jogi szabályozás jelenti a legfontosabb garanciát arra nézve, hogy a szükséges változások mielőbb elindulhatnak a gyors és határozott állami intézkedéseknek köszönhetően. Ehhez már az Alkotmány szintjén is szükség lenne a fenntarthatóság koncepciójának és elveinek kifejezett megfogalmazására.

  Schiffner Imola:
  A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban

   Az Alkotmány 69. § (3) bekezdése így rendelkezik: "Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze." A Magyar Köztársaságban a már meglévő állampolgári jogok mellé, a gyakorlatban már érvényesülő, újabb jogosultságot kívántak meghatározni ezzel a rendelkezéssel, a magyar állampolgárok jogai és érdekei külföldi védelmének alkotmányos alapjogát. A legfontosabb kérdés, hogy az Alkotmány rendelkezése valójában milyen védelmet takar.